Members


    Add  'waseda.jp'  to each person's mail address, like foo@akane.waseda.jp

Staff

 Professor / 教授

iwaihara@

Ph.D

WANG Renzhi
王 任之
ouninnyuki.ips@asagi.

M2

WANG Qianwen
王 倩文
qianwen@akane.
LI Junhao
李 君豪
lijunhao@toki.
HU Can
胡 璨
rachel1220@toki.
Chen Zihang
陳 梓航
chenzihang@fuji.
Chen Xingyu
陳 星宇
chenxingyu@akane.
Liu He
劉 鶴
liuhe@akane.
Leepaisomboon Patamawadee
npatamawadee@fuji.
Wei Qianhui
魏 芊汇
wqh@toki.

M1

Feng Jiaqi
馮 佳琪
jiaqifeng@fuji.
Zhao Jiayi
赵 珈艺
zhaojiayi@ruri.
Zhou Yingyi
周 盈怡
zhouyingyi@fuji.

Alumni

        Alumni